ابزارهای سوراخکاری

مته کبالت 6.5 ITM

۱۱,۰۰۰ تومان

ابزارهای سوراخکاری

مته کبالت 7 ITM

۳,۵۰۰ تومان

ابزارهای سوراخکاری

مته کبالت 7.5 ITM

۱۲,۰۰۰ تومان

ابزارهای سوراخکاری

مته کبالت 8 ITM

۱۵,۰۰۰ تومان

ابزارهای سوراخکاری

مته کبالت10 ITM

۲۵,۰۰۰ تومان

ابزارهای سوراخکاری

مته کبالت10/5 ITM

۳۰,۰۰۰ تومان

ابزارهای سوراخکاری

مته کبالت11 ITM

۴۰,۰۰۰ تومان

ابزارهای سوراخکاری

مته کبالت11/5 ITM

۳۸,۰۰۰ تومان

ابزارهای سوراخکاری

مته کبالت12 ITM

۴۰,۰۰۰ تومان

ابزارهای سوراخکاری

مته کبالت12/5 ITM

۵۰,۰۰۰ تومان

ابزارهای سوراخکاری

مته کبالت13 ITM

۴۵,۰۰۰ تومان

ابزارهای سوراخکاری

مته کبالت17 ITM (کپی)

۸۰,۰۰۰ تومان