مته های کبالتدار ای تی ام ITM

مته های کبالتدار با مارک ITMدر این فروشگاه با قیمتهای استثنایی در حال فروش است .

مته کبالتدار

مته کبالت 5

5,000 تومان

مته کبالتدار

مته کبالت 6

10,000 تومان

ابزارهای سوراخکاری

مته کبالت 6.5 ITM

11,000 تومان

ابزارهای سوراخکاری

مته کبالت 7 ITM

3,500 تومان

ابزارهای سوراخکاری

مته کبالت 7.5 ITM

12,000 تومان

ابزارهای سوراخکاری

مته کبالت 8 ITM

15,000 تومان

ابزارهای سوراخکاری

مته کبالت10 ITM

25,000 تومان

ابزارهای سوراخکاری

مته کبالت10/5 ITM

30,000 تومان

ابزارهای سوراخکاری

مته کبالت11 ITM

40,000 تومان

ابزارهای سوراخکاری

مته کبالت11/5 ITM

38,000 تومان

ابزارهای سوراخکاری

مته کبالت12 ITM

40,000 تومان

ابزارهای سوراخکاری

مته کبالت12/5 ITM

50,000 تومان