سری جدید فنرهای هلی کویل استیل 304 وارداتی از هند در اندازه های 6-6-8-1-11-12-14-16-18-20-22-24 در طولهای d1-2-3موجود میباشند .

فنرهای هلی کویل استیل 304

20*1.5—1D فنر هلی کویل استیل 304

7,000 تومان

فنرهای هلی کویل استیل 304

فنر هلی کویل استیل 304- – 2d–m18

فنرهای هلی کویل استیل 304

فنر هلی کویل استیل 304– *1.25 2d–m10

فنرهای هلی کویل استیل 304

فنر هلی کویل استیل 304– 2d–m10

فنرهای هلی کویل استیل 304

فنر هلی کویل استیل 304– 2d–m10*1

فنرهای هلی کویل استیل 304

فنر هلی کویل استیل 304– 2d–m12

فنرهای هلی کویل استیل 304

فنر هلی کویل استیل 304– 2d–m12*1.25

فنرهای هلی کویل استیل 304

فنر هلی کویل استیل 304– 2d–m12*1.5

فنرهای هلی کویل استیل 304

فنر هلی کویل استیل 304– 2d–m14

فنرهای هلی کویل استیل 304

فنر هلی کویل استیل 304– 2d–m14*1.25

فنرهای هلی کویل استیل 304

فنر هلی کویل استیل 304– 2d–m14*1.5

فنرهای هلی کویل استیل 304

فنر هلی کویل استیل 304– 2d–m16