فرزکاری و قالبسازی

dovetail Freze TKRF60-D50-L120-Z04 DC11T3

ابزارهای T (تی) و دم چلچله ای الماس خور

HF90 AP HF90-AP10-D20-L87-A20-Z06

ابزارهای T (تی) و دم چلچله ای الماس خور

HF90 AP HF90-AP10-D40-L130-A32-Z18-H

ابزارهای T (تی) و دم چلچله ای الماس خور

HF90-AP10-D25-L105-A25-Z08

ابزارهای T (تی) و دم چلچله ای الماس خور

HF90-AP10-D32-L115-A32-Z15

ابزارهای T (تی) و دم چلچله ای الماس خور

Kirlangic Freze TKRF60–D80-L120-Z04 DC11T3

ابزارهای T (تی) و دم چلچله ای الماس خور

Kirlangic Freze TKRF60-D31.96-L120-Z02 DC11T3

ابزارهای T (تی) و دم چلچله ای الماس خور

Kirlangic Freze TKRF60-D50-L120-Z04 DC11T3