اینسرتهای این تیماکسها بصورت ردیفی در کنار همدیگر قرار گرفته اند و ارتفاع فرز کاری را بالاتر میبرند . اینسرهای این ابزارها APKT10 میباشند که به وفور در بازار یافت میشوند

تیماکس فاز بلند ترکیه

HF90-AP10-D20-L87-A20-Z06

تیماکس فاز بلند ترکیه

HF90-AP10-D25-L105-A25-Z08

تیماکس فاز بلند ترکیه

HF90-AP10-D32-L115-A32-Z15

تیماکس فاز بلند ترکیه

HF90-AP10-D40-L130-A32-Z18-H